WHAT'S NEW?
Loading...

นวัตกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีนวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 
โดยในส่วนของ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้มีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามามีส่วนร่วมในการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ สื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย ห้องปฎิบัติการต่างๆที่มีเทคโนยีที่ดีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นอันดับ 1 ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนานักเรียนที่เรียนอยู่ เน้นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยจำกัดนักเรียนเพียง 18 คนต่อห้อง ทั้งหมด 4 ห้อง สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จบไปจากที่นี่จะมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะแข่งขันกับสถาบันระดับโลกอื่นๆ ซึ่งเห็นได้จากเด็กที่เรียนที่นี่ได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีวิทยาศาสตร์ระดับประเทศหลายต่อหลายครั้ง

รูปนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมแข่งขันเวทีวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 

[รูปที่ 2 : นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับประเทศ ครั้งที่ 12]
[รูปที่ 3 : นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15]
 สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ KVIS ตกประมาณ 1 ล้านบาท/คน/ปี โดย ปตท.ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าอาหาร และที่พักฟรี จนจบการศึกษา โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีข้อผูกมัดเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
สามารถติดตามบทความเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.รู้จริงพลังงานไทย.com/นวัตกรรมทางการศึกษา/
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://samtahantoptt.blogspot.com/2016/04/ipo-2544-3.html