WHAT'S NEW?
Loading...

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครแล้ว วันนี้


โครงการ M.B.A. for Smart Managers จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท 2559 รุ่นที่ 12 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด เพื่อพัฒนาทักษะการตลาด อุตสาหกรรมการส่งออก การลงทุน และการประกอบธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาก ดังนั้นทักษะเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นการสอดคล้องไปกับความต้องการของหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสทางการศึกษาในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปแบบการวิจัย หรือโครงการส่งเสริมงานวิชาการ อีกด้วย

รายละเอียดการสมัคร และสัมภาษณ์ M.B.A. for Smart Managersมีดังนี้
  1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
  2. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง
  3. ขอรับใบสมัคร ดาวน์โหลด หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
  4. ขอรับใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เวลา 09.00 – 19.00 น. โทร 0-2310-8686
หากสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  goo.gl/NqpyFn