WHAT'S NEW?
Loading...

โครงการปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ รับสมัคร รุ่นที่ 12

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือก โครงการปริญญาโท MBA  บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers รุ่นที่ 12
 1. หลักสูตร 39 หน่อยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
 2. ผู้เข้าศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
 3. ขอใบรับสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://goo.gl/NqpyFn
 4. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 – 19.00 น.
โทรศัพท์ 0-2310-8686 , 08-1826-2030 , 08-1920-2595
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 26 มิถุนายน 2559
 1. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท


 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระ 7 งวด)
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
  2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 175,000 บาท (ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 2. การศึกษาดูงาน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ อนุมัติ
 3. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน
 4. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
 5. เปิดการเรียน ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559
 6. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 7. วัน – เวลาเรียน
กลุ่มที่ 1 เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
สามารอ่านข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/NqpyFn