WHAT'S NEW?
Loading...

อบรมออนไลน์ ธุรกิจส่งออกสินค้า กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้แล้ววันนี้


การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้โอกาสในการเรียนรู้ไม่จำกัด อยู่แค่ในห้อง 1 เหลี่ยม แต่ความรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถศึกษาระบบการศึกษาออนไลน์ (E-learning) ห้องเรียนที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ลดปัญหาการเดินทาง และระยะเวลา รวมถึงมีระบบการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

จึงมีสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน ในแต่ละปีจึงมีการวางแผลและกำหนดตารางฝึกอบรมหลักสูตรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้ามาศึกษา เตรียมการสมัครเข้ารับการอบรม
แต่ทั้งนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายังสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ต่างๆ ที่กรมฯ กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างทั่วถึง ในหลายปีที่ผ่านมากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (ออนไลน์) จึงได้พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-learning) อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจ

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจฝึกอบรมออนไลน์ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ elearning.ditp.go.th หรือติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02-513-1909 ต่อ 671, 662 หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ เบอร์ 1169

และเตรียมพบกับ DITP Touch บริการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิตอลผ่านโปรแกรม Live chat แล้วพบกันเร็วๆ นี้ ที่ http://goo.gl/9qrDkB 

ที่มา: DITP ชี้ช่องการค้า ฉบับที่ 53 พฤษภาคม 2559