WHAT'S NEW?
Loading...

การเตรียมความพร้อมส่งออกสินค้า สู่ AEC

ปัจจุบันประเทศไทยในฐานะหนึ่งประเทศของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการค้าระหว่างประเทศ วันนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงมีระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกสินค้าของ สปป.ลาว มาให้ผู้ประกอบการได้ทราบกันค่ะ
        
ใน สปป. ลาว แผนกต่างๆ ของหน่วยงานราชการจะเป็นผู้กำหนดรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมการนำเข้าและการส่งออก โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายการสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 มีดังต่อไปนี้

1. สินค้าต้องห้ามนำเข้าหรือส่งออก เป็นสินค้าประเภทที่ไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีไป ประกอบไปด้วย

1.1 สินค้าต้องห้ามนำเข้า
- สารเคมีที่มีอันตรายสูงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
- ลูกกระสุนและอาวุธทุกชนิด (ยกเว้นธาตุระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม) และพาหนะใช้ในสงคราม
- ฝิ่น เมล็ดฝิ่น แก่นฝิ่น ดอกฝิ่น ดอกฝิ่นแห้ง ฝิ่นสำเร็จรูปอื่นๆ ที่ทาจากฝิ่น ใบโกโก้ กัญชาในรูปแบบ ต่างๆ โคเคนและอนุพันธ์ของโคเคน
- เครื่องมือหาปลาที่ทำให้ปลาตายในทันที
- สื่อลามกอนาจาร
- กระดาษพิมพ์เงิน หมึกสาหรับพิมพ์เงิน เครื่องจักรพิมพ์เงินและเครื่องจักรถลุงเงินเหรียญ

1.2 สินค้าต้องห้ามส่งออก
- วัตถุโบราณที่เก่าแก่ รวมทั้งพระพุทธรูป เทวรูป และสิ่งสักการะบูชา วัตถุมรดกแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมซึ่งมีอายุแต่ 50 ปีขึ้นไป
- มูลค้างคาว

2. สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออก เป็นสินค้าที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกก่อนดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น

2.1 สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าแบบอัตโนมัติ เป็นสินค้าที่การออกใบอนุญาตนำเข้าสามารถกระทำได้ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 10 วันทาการนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน ได้แก่
- พาหนะทางบกทุกประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ยกเว้นรถสามล้อ
- น้ำมัน (น้ำมันรถ) และไอก๊าซ
- ไม้ซุง ตอไม้ ปมไม้ และไม้แปรรูป
- ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวที่สีครึ่งหนึ่งแล้ว หรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม
- เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณต่างๆ
- ปูนซีเมนต์ มอทาร์ คอนกรีต
- ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์
- แร่และผลิตภัณฑ์แร่
- เครื่องจักรขุดไม้ เครื่องตัดไม้ เลื่อยโซ่ รวมทั้งส่วนประกอบ – อุปกรณ์

2.2 สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าแบบไม่อัตโนมัติ เป็นสินค้าที่การออกใบอนุญาตนำเข้าใช้เวลาเกินกว่า 10 วันทำการนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนสินค้าที่จะนำเข้าสู่ สปป.ลาว ได้แก่
- ปืน และกระสุนปืนสาหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งกีฬา
- วัตถุธาตุระเบิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ธาตุระเบิด อุปกรณ์ระเบิด วัตถุระเบิด

ดอกไม้ไฟ
- ทองคำแท่ง (เฉพาะทองคำแท่งที่สากลยอมรับการนาใช้ในการชำระ)

2.3 สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกแบบอัตโนมัติ เป็นสินค้าที่การออกใบอนุญาตส่งออกสามารถกระทำได้ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 10 วันทำการนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน ได้แก่
- ไม้ซุง ตอไม้ ปมไม้ ไม้แปรรูป และไม้กึ่งสาเร็จรูปจากสวนไม้ปลูก
- ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวที่สีครึ่งหนึ่งแล้ว หรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม
- แร่และผลิตภัณฑ์แร่

2.4 สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกแบบไม่อัตโนมัติ เป็นสินค้าที่การออกใบอนุญาตส่งออกใช้เวลาเกินกว่า 10 วันทำการนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนสินค้าที่จะส่งออกจาก สปป. ลาว ได้แก่
- ไม้ซุง ตอไม้ ปมไม้ ไม้แปรรูป และไม้กึ่งสาเร็จรูปจากปุาธรรมชาติ
- ทองคำแท่ง (เฉพาะทองคาแท่งที่สากลยอมรับการนาใช้ในการชาระ)

3. สินค้าที่ต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือระเบียบการทางด้านเทคนิคก่อนการนำเข้าหรือส่งออก ซึ่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับรายการสินค้าและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
        
หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการคำปรึกษา/คำแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ เบอร์ 1169 และสามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/4NcSk8 รวมทั้ง DITP Connect: Mobile Application
        
นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปอ่านข้อมูล “5 ขั้นตอนง่ายๆ กับการส่งออก” และร่วมวัดระดับผู้ประกอบการกับ “Quiz to success” ที่ http://goo.gl/9qrDkB และเตรียมพบกับการให้บริการคำปรึกษาผ่านโปรแกรม Live Chat เร็วๆ นี้ค่ะ