WHAT'S NEW?
Loading...

ผู้ประกอบการที่สนใจจะดำเนินธุรกิจส่งออกควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

การทำธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน และควรมีการวางแผนการจัดการที่รัดกุมเพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ยิ่งธุรกิจที่มีแผนจะต่อยอด หรือต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ยิ่งต้องมีการวางแผนการจัดการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลต่างๆ และเตรียมความพร้อมให้ดี วันนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกมาฝากค่ะ

                สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจส่งออก นั้นก็คือ
§  ความพร้อมในด้านเงินทุน
§  ความพร้อมในด้านสถานที่ดำเนินการ
§  ความพร้อมในด้านบุคลากร
§  การสร้างความเชื่อถือ และความรู้จักต่อลูกค้า
§  ความพร้อมในด้านความสามารถในการผลิต

การเลือกสินค้า ผู้ประกอบการควรเน้นและศึกษาถึงเรื่องต่างๆ ของสินค้า ดังนี้
§  เตรียมการผลิตสินค้า หรือจัดซื้อสินค้า
§  ศึกษาการผลิต การจำหน่ายและพิธีการ พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการส่งออก
§  ศึกษาในด้านราคา
§  มีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้า
§  มีความพร้อมในการออกแบบสินค้า และปรับปรุงสินค้า

การเลือกตลาด ผู้ประกอบการควรศึกษาถึง
§  Market Size
§  Political Economic Stability
§  Growth Trend
§  ส่วนแบ่งตลาด และการส่งเสริมการขาย
§  ช่องทาง และลู่ทางการจำหน่าย
§  Legal Requirement
§  อัตราอากรนำเข้า โควตาและใบอนุญาตนำเข้า
§  ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมเรื่องการทำสัญญาซื้อขายต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Performa Invoice, Purchase Order เป็นต้น และผู้ประกอบควรจะศึกษาวิธีการชำระเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ และควรศึกษาข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง INCOTERM เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ทราบถึงข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ รวมถึงสามารถต่อรอง และตกลงให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้
                สุดท้าย ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้ประกอบท่านใด มีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ เบอร์ 1169 หรืออ่านข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.ditp.go.th และ DITP Connect: Mobile Application อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถเข้าไปดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ กับการส่งออก และร่วมทำแบบทดสอบวัดระดับผู้ประกอบการได้แล้ววันนี้ ที่ http://goo.gl/9qrDkB ค่ะ